Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Platné od 30. septembra 2021

Vo WISIT si vážime Vaše súkromie a záleží nám na tom, aby ste vedeli, čo sa deje s Vašimi osobnými údajmi.

Toto vyhlásenie obsahuje informácie o pravidlách a zásadách spracúvania osobných údajov spoločnosťou WISIT, s.r.o. a jeho cieľom je popísať Vám, akým spôsobom získavame Vaše osobné údaje, prečo ich spracúvame a ako s nimi zaobchádzame. Zároveň Vás prostredníctvom tohto vyhlásenia chceme informovať o Vašich právach a povinnostiach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), všeobecne známym pod skratkou „GDPR“.

Pravidlá z tohto vyhlásenia sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov, ku ktorému dochádza pri používaní niektorej z našich aplikácií. Každá aplikácia je samostatný produkt, ktorého používanie sa riadi svojimi vlastnými pravidlami spracúvania a ochrany osobných údajov. Jednotlivé pravidlá sú dostupné na webových stránkach našich aplikácií, ako aj priamo v rozhraní aplikácií.

Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašim osobným údajom je spoločnosť WISIT, s.r.o., so sídlom: Daxnerova 2727/3, 010 01 Žilina, IČO: 50 374 681, IČ DPH: SK2120295045 (ďalej ako „prevádzkovateľ“ alebo „WISIT“).

WISIT, ako prevádzkovateľ, určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ je taktiež zodpovedný za súlad spracúvania osobných údajov s GDPR.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa obsahu týchto Pravidiel alebo ochrany Vašich osobných údajov, nás môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu info@wisit.sk alebo poštou na adrese nášho sídla.

Aké osobné údaje získavame, ako ich spracúvame a pre aký účel?

Údaje o Vás môžeme získať rôznymi spôsobmi. Môžete nám ich poskytnúť priamo Vy dobrovoľne, keď s nami komunikujete, či už elektronicky, telefonicky alebo osobne. Môžeme ich získať aj od tretích strán, ktorým ste poskytli Vaše údaje, napr. ak ste s nami v spojení prostredníctvom sociálnych sietí. Môžu sa však zbierať aj automaticky, napríklad pri používaní webovej stránky. Nižšie sa dozviete podrobnejšie informácie o tom, aké údaje získavame a ako ich spracúvame.

Komunikácia s nami

Pokiaľ nás priamo kontaktujete, môžeme o Vás spracúvať tieto údaje v rozsahu, v akom nám ich poskytnete:

Tieto údaje spracúvame za účelom odpovedania Vám na Vaše otázky, za účelom poskytnutia poradenstva a konzultácií pred začatím poskytovania služieb, za účelom riešenia Vašich požiadaviek, nejasností, ako aj za účelom vedenia komunikácie počas poskytovania služieb a po skončení poskytovania služieb.

Poskytovanie služieb

Pokiaľ Vám poskytujeme niektoré z našich služieb, spracúvame o Vás tieto údaje:

Tieto údaje spracúvame za účelom poskytovania služieb a vykonania všetkých úkonov súvisiacich s poskytovaním služieb a našou obchodnou činnosťou. Zároveň ich spracúvame aj za účelom splnenia zákonných povinností podľa platných právnych predpisov, ako aj k určeniu, výkonu a obhajoby našich právnych nárokov.

Používanie našej webovej stránky

Pri návšteve a prezeraní našej webovej stránky sa automaticky na našich serveroch ukladajú niektoré údaje za účelom správy systému, bezpečnosti systému a pre účely podpory. Tieto údaje sú technického charakteru a obsahujú informácie, ako napr. IP adresu použitú k pripojeniu, čas pripojenia, typ a verziu prehliadača, cez ktorý stránku prezeráte, ako aj informácie o operačnom systéme zariadenia použitého na prístup k našej internetovej stránke.

Tieto údaje nepoužívame na profilovanie návštevníkov našej webovej stránky, ani na ich ďalšie sledovanie. Údaje sú anonymné, a nie je možné Vás, ani nikoho iného, podľa nich identifikovať. Môžu byť použité na štatistické účely, avšak hlavným účelom týchto údajov je zabezpečiť správne fungovanie webovej stránky a jej bezpečnosť.

Interakcia s WISIT cez sociálne siete

Ak sledujete naše profily na sociálnych sieťach, reagujete na naše príspevky, zdieľate ich či komentujete, získavame Vaše osobné údaje od prevádzkovateľov týchto sociálnych sietí. Takto získané osobné údaje neuchovávame mimo platformy danej sociálnej siete, cez ktorú s nami interagujete a spracúvame ich výlučne na interakciu s Vami na sociálnych sieťach.

Pre lepšie pochopenie, aké osobné údaje o Vás s nami sociálne siete môžu zdieľať, sa oboznámte s ich pravidlami spracúvania osobných údajov. My nenesieme zodpovednosť za ich podmienky a pravidlá a nemáme na ne ani žiaden vplyv.

Ak komunikujete s nami cez sociálne siete prostredníctvom priamych správ, môžeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu, ako je uvedené v časti „Komunikácia s nami“.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje a kde sú uchovávané?

Osobné údaje spracúvame a uchovávame iba dovtedy, kým je to potrebné na splnenie účelu spracúvania alebo po dobu, kedy máme zákonnú povinnosť osobné údaje uchovávať.

K vymazaniu osobných údajov dochádza hneď, ako je už účel spracúvania naplnený a nemáme už zákonnú povinnosť údaje ďalej uchovávať.

Vaše osobné údaje sú uchovávané v Európskej Únii.

Komu môžeme poskytnúť Vaše údaje?

Okrem našich zamestnancov, môžeme Vaše osobné údaje v istých prípadoch poskytnúť externým subjektom, a to v nevyhnutom rozsahu a za splnenia podmienok na zachovanie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

Takýmito externými subjektmi môžu byť naši obchodní partneri, dodávatelia a poskytovatelia služieb potrebných pre splnenie zmluvných a zákonných povinností spoločnosti WISIT, ako aj pre sledovanie legitímneho záujmu našej spoločnosti a jej rozvoja. V zmysle GDPR sú tieto subjekty Sprostredkovateľmi, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje podľa našich pokynov a v našom mene.

Môžu nastať situácie, keď sme povinní poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci alebo iným príjemcom oprávneným spracúvať Vaše osobné údaje, ako napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, dozorné orgány a pod. Jedná sa najmä o situácie pre dodržanie zákonných povinností, pri výkone práva alebo prevencii nezákonnej činnosti.

Vaše osobné údaje nepredávame, ani neprenajímame iným subjektom tretej strany.

Cookies

Webové stránky bežne používajú cookies – malé, neškodné textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení v momente, keď navštívite webovú stránku. V nastaveniach vášho prehliadača si môžete nastaviť, či cookies chcete prijímať alebo nie. Ak odmietnete vo vašom prehliadači všetky cookies, nemusia sa Vám webové stránky zobrazovať správne a môže byť narušená ich funkčnosť.

Na našej stránke používame len nevyhnutné cookies potrebné pre správne fungovanie webovej stránky. Po zavretí prehliadača sa tieto cookies automaticky zmažú. Znovu sa vytvoria pri ďalšej návšteve web stránky bez spojitosti s predchádzajúcou návštevou. Tieto cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a nie je možné ich využiť na vašu identifikáciu. Slúžia výlučne na zabezpečenie správneho fungovania web stránok, preto je v našom oprávnenom záujme ich používať (a to bez nutnosti súhlasu s ich používaním z Vašej strany).

Odkazy na weby tretích strán

Na našej webovej stránke sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Pred tým, ako odošlete svoje osobné údaje tretím stranám, odporúčame Vám oboznámiť sa s ich pravidlami a zásadami ochrany osobných údajov.

Naše Pravidlá ochrany súkromia sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov vykonávané tretími stranami a nenesieme žiadnu zodpovednosť za takého spracúvanie, ani za osobné údaje, ktoré poskytnete tretím stranám.

Zabezpečenie

Bezpečnosť vašich údajov je na prvom mieste. Záleží nám na tom, aby Vaše údaje boli chránené pred zneužitím, stratou, nechceným zverejnením, neoprávneným prístupom či zničením.

Implementovali sme primerané bezpečnostné a preventívne opatrenia, aby sme zaistili ochranu a dôvernosť spracúvaných osobných údajov. Medzi takéto opatrenia patrí zabezpečenie webovej stránky SSL certifikátom, technické zabezpečenie na úrovni organizácie a organizačné opatrenia v súvislosti s prístupom zamestnancov a zmluvných partnerov k spracúvaným osobným údajom.

Prístup k osobným údajom je obmedzený na nevyhnutný rozsah a nevyhnutné minimum osôb, ktoré potrebujú pristupovať k spracúvaným osobným údajom. Osoby prichádzajúce do kontaktu s osobnými údajmi sú povinné zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť.

Aké sú Vaše práva podľa GDPR?

Podľa GDPR Vám, ako dotknutej osobe, ktorej osobné údaje spracúvame, vyplývajú tieto práva:

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. Ak spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a právo získať ich kópiu.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Zároveň máte právo aj na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Máte právo dosiahnuť, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Toto právo sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ:

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to v prípade, ak sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase alebo na zmluvnom plnení a ak je toto spracúvanie vykonávané automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu a vy namietate voči takémuto spracúvaniu, nebudeme Vaše údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu a vy vznesiete námietku voči takémuto spracúvaniu, prestaneme Vaše osobné údaje spracúvať.

Právo odvolať súhlas

Pokiaľ je spracúvanie založené na Vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 2 323 132 14 a e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vaše žiadosti sa pokúsime spracovať a vybaviť čo najrýchlejšie, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. V prípade potreby sa táto lehota môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O každom takomto predĺžení a dôvodoch predĺženia Vás budeme informovať.

Vašu žiadosť vybavujeme a všetky informácie Vám poskytujeme bezplatne.

Pokiaľ Vaša žiadosť je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme od Vás požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci naše náklady na jej vybavenie alebo môžeme odmietnuť konať.

V prípade nevybavenia Vašej žiadosti alebo nespokojnosti s jej vybavením, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu.

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu kedykoľvek upravovať a aktualizovať, napr. v prípade, ak sa mení legislatíva a právne predpisy, alebo si to vyžadujú požiadavky z praxe.

Aktuálne znenie Pravidiel nájdete vždy na tejto stránke. Odporúčame Vám z času na čas skontrolovať, či sme zásadnejšie nemenili naše pravidlá a zásady. V prípade výraznej a dôležitej zmeny sa budeme snažiť upútať Vašu pozornosť interaktívnymi prvkami na našej webovej stránke, aby ste sa oboznámili s novými pravidlami.

Ak ste naším súčasným klientom, budeme Vás o zmene informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ budeme disponovať vašou aktívnou e-mailovou adresou.

Aktualizovaná verzia prichádza do platnosti po jej zverejnení na tejto stránke. Ak aj naďalej budete mať záujem o naše služby a budete navštevovať náš web, budeme to chápať ako Váš súhlas s našimi novými Pravidlami.